Privatlivspolitik

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling og som psykologer forpligtede på, at behandle og opbevare en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Hos Psykolog Mette Ærø behandler vi således persondata og har derfor vedtaget en data-privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den enkelte psykolog hos Psykolog Mette Ærø er dataansvarlig, og sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi sikrer fair og transparent databehandlingNår vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom såfremt vi får brug for at indsamle dine persondata og på tidspunktet for indsamling af dine persondata.Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig naturligvis også om dette. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker i forbindelse med:Behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.Opfyldelse af lovkrav.Overførsel af visse oplysninger til sygeforsikringer, f.eks ’Sygesikringen Danmark’ til brug for din refusion af udgiften til din behandlingUndersøgelser for retterne, eller undersøgelser og behandlingsopgaver, som er bestilt af en kommune.

Overførsel af visse oplysninger til sundhedsforsikringer, hvis dit forløb betales af en forsikring.Vi videregiver aldrig oplysninger uden dit samtykke, med mindre der er tale om en oplysning, som falder ind under vores underretningspligt på området for børn og unge i henhold til Servicelovens § 153.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores mål og krav. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykkeVi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke. Undtaget er dog forhold, der falder under Underretningspligten vedrørende børn og unge (Jfv Servicelovens § 153).Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt.